Κώδικας Δεοντολογίας Ν. 4224/2013

Η Flexfin σε εναρμόνιση με τις προβλέψεις του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013, όπως αναθεωρήθηκε με την απόφαση 392/1/31.5.2021 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ υιοθετεί Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ).

Στόχος της διαδικασίας είναι η ενίσχυση του κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ της Flexfin και των Πελατών της , καθώς και η δέσμευση παροχής άμεσης και ειλικρινούς πληροφόρησης, προκειμένου κάθε μία πλευρά να μπορεί να αξιολογήσει και να σταθμίσει τα πλεονεκτήματα ή/και τις συνέπειες εναλλακτικών προτάσεων ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης οφειλών σε καθυστέρηση με στόχο την επιλογή της πλέον κατάλληλης λύσης.

Κατά τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια:

  • Στάδιο 1. Επικοινωνία με τον Προμηθευτή
  • Στάδιο 2. Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών
  • Στάδιο 3. Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων
  • Στάδιο 4. Υποβολή πρότασης των κατάλληλων λύσεων
  • Στάδιο 5. Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων

Η διαδικασία των Σταδίων 2 έως 4 της ΔΕΚ διεξάγεται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Κώδικα Δεοντολογίας, στην οποία εισέρχεστε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) επιλέγοντας Περιουσία και Φορολογία/Διαχείριση Οφειλών/Κώδικας Δεοντολογίας. Η πρόσβαση στην Ψηφιακή Πλατφόρμα γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης σας στο TaxisNet.
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις υπαγωγής σας στη ΔΕΚ και τα βήματα της διαδικασίας θα βρείτε στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο που ακολουθεί.

Εφόσον αντιμετωπίζετε ή πιθανολογείτε ότι θα αντιμετωπίσετε δυσκολίες ως προς την εμπρόθεσμη εξυπηρέτηση των οφειλών σας μπορείτε όποτε επιθυμείτε να μάς υποβάλλετε με δική σας πρωτοβουλία την αναγκαία πληροφόρηση και η Flexfin, εφόσον πληρείτε τις προϋποθέσεις, θα σάς εντάξει άμεσα στο Στάδιο 3 της ΔΕΚ.

Ακολουθούν τα τυποποιημένα έντυπα στο πλαίσιο της ΔΕΚ: