Διαχείριση Παραπόνων

Στη Flexfin στόχος όλων μας είναι η βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών και η μέγιστη ικανοποίηση των Πελατών μας. Εάν παρόλα αυτά δεν έχετε μείνει ικανοποιημένοι από την παροχή των υπηρεσιών μας μπορείτε να υποβάλετε το παράπονό σας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  1. Μέσω ηλεκτρονικής υποβολής της σχετικής φόρμας παραπόνων.
  2. Μέσω συστημένης αλληλογραφίας στην ταχυδρομική διεύθυνση: Αιγιαλείας 54, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι, υπ’ όψη Υπευθύνου Λειτουργίας Διαχείρισης Παραπόνων.
Για την καλύτερη και ταχύτερη διαχείριση του παραπόνου σας, παρακαλούμε να περιγράφετε με σαφήνεια το αίτημά σας, συμπληρώνοντας όλα τα πεδία του σχετικού εντύπου. Τυχόν συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση gr.complaints@flexfin.eu.

Κατά την παραλαβή του αιτήματός σας θα σάς αποσταλεί ηλεκτρονικά επιβεβαιωτικό μήνυμα, το αργότερο εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών, ενώ ο Υπεύθυνος Λειτουργίας Διαχείρισης Παραπόνων ενδέχεται να επικοινωνήσει και τηλεφωνικά μαζί σας προς επιβεβαίωση των στοιχείων ταυτοποίησης σας, ή για την παροχή διευκρινιστικών πληροφοριών για την αξιολόγηση του αιτήματός σας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Η αξιολόγηση του αιτήματός σας θα γίνεται σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες προς τούτο μονάδες της Εταιρείας.

Πότε θα λάβετε απάντηση;

Η Εταιρεία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στο αίτημά σας εντός προθεσμίας η οποία δεν θα υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο τις σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες. Εάν το αίτημά σας δεν καθίσταται εφικτό να απαντηθεί εντός της ως άνω προθεσμίας για σημαντικό λόγο, θα λάβετε έγγραφη ενημέρωση σχετικά με το λόγο καθυστέρησης και την προθεσμία εντός της οποίας θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του παραπόνου σας και θα λάβετε τη σχετική απάντηση. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση της καθ’ οιονδήποτε λόγο αδυναμίας ταυτοποίησης των στοιχείων σας η παραπάνω προθεσμία αρχίζει από την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης αυτής.

Εάν δεν σάς ικανοποιήσει η απάντησή μας:

Στην περίπτωση που δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντησή μας, μπορείτε να απευθυνθείτε, εφόσον επιθυμείτε, για την εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς σε μηχανισμό εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4512/2018.

Σχετικά με την επεξεργασία σας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο/ατομική επιχείρηση σάς γνωρίζουμε ότι η επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται με σκοπό τη διερεύνηση του παραπόνου σας και τη διευθέτηση του. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την Πολιτική της Flexfin για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Εταιρείας https://flexfin.eu/gr/.