Η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων ή Factoring

Πουλάτε

Η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, πιο γνωστή ως «Factoring», αποτελεί μία δέσμη υπηρεσιών που προσφέρεται από έναν Πράκτορα (όπως είναι η Flexfin) προς επιχειρήσεις (Προμηθευτές) που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες τους επί πιστώσει.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

  • Τη λογιστική παρακολούθηση, διαχείριση και είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων μίας επιχείρησης. Η υπηρεσία παρέχεται σε επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη ενός ενιαίου σημείου εξυπηρέτησης για την καλύτερη οργάνωση της διαχείρισης, της λογιστικής παρακολούθησης και είσπραξης των απαιτήσεών τους.
  • Την προεξόφληση τιμολογίων. Παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω της χορήγησης προκαταβολών επί της αξίας των επί πιστώσει απαιτήσεων για την άντληση/βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης.
  • Την κάλυψη του Πιστωτικού Κινδύνου. Ο Πράκτορας αναλαμβάνει να καλύψει τον πιστωτικό κίνδυνο ενός Προμηθευτή σε περίπτωση αφερεγγυότητας των Πελατών/Οφειλετών του.

Με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Πράκτορα και του Προμηθευτή, ο Προμηθευτής εκχωρεί στον Πράκτορα τις επιχειρηματικές του απαιτήσεις (τιμολόγια) έναντι ενός ή περισσοτέρων ή και του συνόλου των πελατών/οφειλετών του που απορρέουν από τις επί πιστώσει πωλήσεις αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.

Η λειτουργία του Factoring διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1905/1990, σύμφωνα με τον οποίον η δραστηριότητα της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων στην Ελλάδα μπορεί να ασκηθεί μόνο από:

  • Τράπεζες που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
  • Ανώνυμες εταιρείες με αποκλειστικό σκοπό την άσκηση της παραπάνω δραστηριότητα. Η αδειοδότηση για την άσκηση της παραπάνω δραστηριότητας καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος των εταιρειών πρακτόρευσης υπάγονται στην αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Εισπράττεις μπροστά, κινείσαι μπροστά

Ξεκλειδώστε ρευστότητα για την επιχείρησή σας.