Συχνές Ερωτήσεις

F.A.Q
FAQs

Νομική πληροφόρηση

H Flexfin, σε συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εφαρμόζει διαδικασίες ταυτοποίησης του πελάτη κατά τη σύναψη κάθε νέας επιχειρηματικής σχέσης, βάσει των οποίων κάθε υποψήφιος πελάτης πρέπει να προσκομίζει συγκεκριμένα έγγραφα, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησής του, καθώς και χρηματοοικονομικά στοιχεία, ενώ για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων η Flexfin είναι συνδεδεμένη με την πλατφόρμα eGov-KYC του ελληνικού κράτους.

Ναι, απαιτείται η υπογραφή σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών μας και την έναρξη της συνεργασίας μας, η οποία διασφαλίζει και τα δύο μέρη.

Εξαρτάται από το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών factoring. Στην παροχή υπηρεσιών factoring με δικαίωμα αναγωγής o προμηθευτής/πελάτης διακρατεί τον πιστωτικό κίνδυνο και είναι υπόχρεος για τη διευθέτηση και εξόφληση της οφειλής του απέναντι στη Flexfin εφόσον δεν καταστεί δυνατή η είσπραξή της από τον αγοραστή/οφειλέτη. Στην παροχή υπηρεσιών factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής ο πιστωτικός κίνδυνος του οφειλέτη αναλαμβάνεται από τη Flexfin η οποία είναι, υπό προϋποθέσεις, υπεύθυνη για τις διαδικασίες είσπραξης των απαιτήσεων από τους αγοραστές/οφειλέτες.

Εισπράττεις μπροστά, κινείσαι μπροστά

Ξεκλειδώστε ρευστότητα για την επιχείρησή σας.