Συχνές Ερωτήσεις

F.A.Q
FAQs

Προϊόντα/Τιμολόγηση

Το κόστος των υπηρεσιών εξαρτάται από την πιστοληπτική αξιολόγησή σας και του πελάτη/οφειλέτη σας, την ιστορικότητα της μεταξύ σας εμπορικής σχέσης, την περίοδο πίστωσης και το ποσό του κάθε τιμολογίου, λαμβάνονται δε πάντα υπόψη οι συνθήκες της αγοράς και το κόστος χρήματος της Flexfin. Οι συνολικές χρεώσεις περιλαμβάνουν τόκους, δηλαδή την προμήθεια προεξόφλησης με την οποία επιβαρύνεστε σε περίπτωση χρηματοδότησης απαιτήσεων, καθώς και προμήθειες διαχείρισης.

Το επιτόκιο υπολογισμού της προμήθειας προεξόφλησης υπολογίζεται με βάση ένα περιθώριο το οποίο προστίθεται στο 3μηνο Euribor της προηγουμένης από την προεξόφληση μέρα και παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης, ο δε τόκος υπολογίζεται επί του ποσού της χρηματοδότησης (προεξόφλησης) με έτος βάσης υπολογισμού 360 ημερών και καθίσταται απαιτητός κατά την ημερομηνία λήξης της περιόδου πίστωσης. Το ποσοστό δε της προμήθειας διαχείρισης αφορά στο διαχειριστικό κόστος της Flexfin και εξαρτάται από το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της μεταξύ μας σύμβασης ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με έξοδα όπως έξοδα αναγγελίας εκχώρησης, έξοδα εμβάσματος ή επιστροφής επιταγών ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα υπέρ τρίτων στα οποία τυχόν θα υποβληθεί η εταιρεία ως αποτέλεσμα της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης.

Ένα ενδεικτικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι στη διάθεσή σας μέσω του υπολογιστή ενδεικτικού κόστους που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας.

Όχι, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο οι χρηματοδοτήσεις factoring εξαιρούνται από την εισφορά του νόμου 128/75 και άρα δε θα υπάρχει κάποια σχετική επιβάρυνση.

Ναι, οι χρεώσεις τόκων και προμηθειών επιβαρύνονται με ΦΠΑ, σήμερα ανερχόμενος σε 24%. Ωστόσο, αυτό μπορεί να συμψηφιστεί με το ΦΠΑ εσόδων που αποδίδετε για τις εμπορικές σας δραστηριότητες.

Σε περίπτωση που μία χρηματοδοτούμενη απαίτηση καταστεί ληξιπρόθεσμη, σάς παρέχεται μια περίοδος χάριτος είκοσι (20) ημερών για την τακτοποίησή της, κατά τη διάρκεια της οποίας η χρηματοδοτούμενη απαίτησή σας θα εξακολουθεί να επιβαρύνεται με το συμφωνηθέν επιτόκιο ημερησίως. Μετά την παρέλευση της ως άνω περιόδου, το επιτόκιό σας θα επιβαρύνεται επιπλέον με 2,5% (επιτόκιο υπερημερίας).

Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται επί της συνολικής αξίας του τιμολογίου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Όχι. Μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας μπορείτε να βλέπετε τα επιλέξιμα κάθε φορά τιμολόγια για χρηματοδότηση και το κόστος προεξόφλησης (προσφορά) της απαίτησης για κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά και να αιτηθείτε χρηματοδότηση για τα τιμολόγια της επιλογής σας ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με τις ανάγκες σας για ρευστότητα, εντός της διάρκειας πίστωσης του τιμολογίου και της διάρκειας της προσφοράς μας.

Προς το παρόν όχι, ωστόσο θα παρέχουμε ανάλογες υπηρεσίες στο άμεσο μέλλον. Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να ενημερώνεστε για νέα και εξελίξεις.

Επί του παρόντος, οι υπηρεσίες μας επικεντρώνονται στο εγχώριο factoring στις χώρες παρουσίας μας, την Ελλάδα και την Κύπρο καθώς και τις συναλλαγές μεταξύ αυτών. Ανά περίπτωση και ανάλογα τη χώρα όμως εξετάζουμε και περιπτώσεις εξαγωγικού και εισαγωγικού factoring ειδικά όταν εκτελούνται σε συνδυασμό με εγχώριο factoring για έναν πελάτη.

Ναι. Αξιολογούμε τους εκδότες με τον ίδιο τρόπο που αξιολογούνται και οι οφειλέτες στο factoring χωρίς επιταγές. Επιταγές εκδόσεως μεγάλων και φερέγγυων οφειλετών είναι πολύ πιο πιθανό να εγκριθούν. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον πληροφορίες.

Ναι αλλά μόνο από οφειλέτες που πληρούν τα κριτήρια της εσωτερικής της πολιτικής πιστοληπτικής αξιολόγησης, για τους οποίους και θα λάβετε σχετική προέγκριση. Επιταγές εκδόσεως μεγάλων και φερέγγυων οφειλετών είναι πολύ πιο πιθανό να εγκριθούν. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον πληροφορίες.

Εισπράττεις μπροστά, κινείσαι μπροστά

Ξεκλειδώστε ρευστότητα για την επιχείρησή σας.