Συχνές Ερωτήσεις

F.A.Q
FAQs

Τι είναι το factoring

Με απλά λόγια, το factoring καλύπτει την ανάγκη των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτικές ανάγκες. Οι επιχειρήσεις εκχωρώντας τις απαιτήσεις τους από επί πιστώσει τιμολόγια, επιταγές ή άλλες εμπορικές απαιτήσεις τους σε εταιρείες factoring, εξασφαλίζουν ρευστότητα μέσω της προεξόφλησης (χρηματοδότησης) των απαιτήσεων αυτών. Αν και διατίθενται πολλά προϊόντα factoring, μια βασική διάκριση των υπηρεσιών είναι το factoring με δικαίωμα αναγωγής (υπηρεσία κατά την οποία ο πιστωτικός κίνδυνος των αγοραστών παραμένει στον προμηθευτή) και χωρίς δικαίωμα αναγωγής (κατά την οποία η εταιρεία factoring αναλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο των αγοραστών). Οι υπηρεσίες factoring, εκτός της χρηματοδότησης, συνήθως περιλαμβάνουν τη διαχείριση των επιχειρηματικών απαιτήσεων και την είσπραξή τους.

  1. Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να καλύψουν τις ταμειακές τους ανάγκες που προκύπτουν κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την παράδοση των προϊόντων/παροχή υπηρεσιών μέχρι την ημερομηνία πληρωμής τους από τον αγοραστή/πελάτη τους (περίοδος πίστωσης).
  2. Συχνά αποτελεί αποδοτικότερο εργαλείο χρηματοδότησης συγκριτικά με τα παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα, ειδικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού βασίζεται αποκλειστικά στις εμπορικές απαιτήσεις.
  3. Αποτελεί μορφή χρηματοδότησης βασιζόμενη στις πωλήσεις μίας επιχείρησης, αποτρέποντας την έκθεση της επιχείρησης στον υπερδανεισμό.
  4. Προσφέρει κεντροποιημένες υπηρεσίες είσπραξης απαιτήσεων και εργαλεία διαχείρισης ταμειακών ροών.
  5. Το factoring σε σχέση με τα τραπεζικά χρηματοδοτικά προϊόντα απαλλάσσεται της εισφοράς του ν. 128/75.

Εισπράττεις μπροστά, κινείσαι μπροστά

Ξεκλειδώστε ρευστότητα για την επιχείρησή σας.